Privacyverklaring Send Safe

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze website, en hoe we met die gegevens omgaan met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen ervan.

Persoonsgegevens

 • In het kader van uw websitebezoek kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Initialen, voornaam, achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Huisadres
 • Werkadres
 • Inhoud van online communicatie
 • IP-adres
 • Browser Gegevens
 • Duur van uw website bezoeken
 • Klikgedrag op de website

Doelen

Wij verwerken persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Specifiek voor:

 • Het uitvoeren van opdrachten en de communicatie daarover.
 • De financiële administratie.
 • Het ontwikkelen en verbeteren van producten.
 • Het ontwikkelen en verbeteren van de website.
 • Het personaliseren van functies voor website bezoekers.
 • Het aanbieden van een product of dienst.
 • Het afsluiten van een product of dienst.
 • Een overeenkomst met u aangaan en uitvoeren.
 • Uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • Onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten.

Gronden

Bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst
 2. Vanwege een wettelijke verplichting
 3. Met toestemming

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van ons. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Derden
Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn, of indien dit voor het uitvoeren van onze werkzaamheden noodzakelijk is.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Op onze website kunnen functionele cookies worden gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van uw beeldscherm en kunt u met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren.

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s u bezoekt op onze website, hoe frequent de website bezoeken zijn en welke informatie u op onze website bekijkt. Deze cookies zijn niet te herleiden tot individuele natuurlijke personen; wij registreren enkel het netwerk en de apparatuur waarmee u de website bezoekt, zodat wij onze website kunnen blijven verbeteren.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens zullen bewaard worden voor zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Rechten

U heeft in het kader van uw websitebezoek bepaalde rechten. U kunt ons over de hiervoor genoemde onderwerpen contacteren door een mail te sturen naar info@send-safe.nl.

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij ons zijn vastgelegd en worden bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. U krijgt dan een overzicht van de gegevens.
 1. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit door ons te laten rectificeren.
 1. Recht op overdracht
  Mocht u de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dienen wij al uw gegevens over te dragen aan de andere partij indien u dat verzoekt.
 1. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons zijn vastgelegd? Dan heeft u recht op het laten wissen van uw gegevens. Wij bewaren dan alleen de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren voor de daaraan wettelijk vastgestelde periode.
 1. Recht op het indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan.
 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wilt u niet dat wij uw gegevens verwerken? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Personen die eventueel namens ons toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Als u misbruik vermoedt van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@send-safe.nl.

Wet- en regelgeving

Wij houden ons aan de volgende wetten en regels voor privacy:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • De Telecommunicatiewet.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zullen wij dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ons en enige bezoeker aan onze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 13/11/2020.