Polisvoorwaarden Sendsafe

Deze dekking verzekert het verzonden pakket en de inhoud ervan tegen schade of verlies als gevolg van een externe oorzaak tijdens het vervoer naar of vanaf een pand dat wordt gebruikt door de verzekerde, en wanneer het pakket in de zorg, bewaring of anderszins in de controle is van de vervoerder.

1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. ´Sendsafe´: Sendsafe, gevestigd te Eindhoven aan de Fransebaan 25 (5627 JN), met KvK-nummer 82392978.
 2. ‘Verzekeringnemer’: de partij die de verzekering met Sendsafe afsluit.
 3. ‘Vervoerder’: alle (rechts)personen die in bedrijf zaken vervoeren en gecontracteerd zijn door Sendsafe.
 4. ‘Klant’: persoon of rechtspersoon waaraan verzekeringnemer een pakket verstuurt. 

2. Het verzekerde

 1. Schade, met uitzondering van de onderstaande artikelen, aan of verlies van zendingen die door verzekeringnemer via een vervoerder worden verzonden, worden gedekt door deze verzekering.
 2. Indien verzekeringnemer niet alle door hem verzonden pakketten heeft verzekerd, maar de klant de optie biedt om zelf een verzekering af te sluiten, zijn slechts de pakketten verzekerd waar de klant bij verzekeringnemer voor heeft gekozen.
 3. Ingeval van schade worden de reparatiekosten van het betreffende product vergoed. Enkel ingeval repartie redelijkerwijs niet meer nodig is, wordt de gehele waarde van het pakket vergoed.
 4. Dekking wordt niet verleend ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van verzekeringnemer. 

3. Dekkingslimiet

 1. De maximale waarde waarvoor een pakket kan worden verzekerd is €5500,- (zegge: vijfduizend vijfhonderd).
 2. De verzendkosten moeten worden opgenomen in de verzekerde waarde om voor een vergoeding in aanmerking te komen.
 3. Sendsafe vergoedt de factuurwaarde van de verloren, vernietigde of beschadigde eigendommen. Bij een gebrek aan een factuur is Sendsafe aansprakelijk voor de werkelijk contante waarde, zijnde de vervangingskosten minus eventuele afschrijvingen.
 4. Administratiekosten en verzekeringskosten vallen niet onder de dekking. 

4. Niet te verzekeren producten

 • 1 De volgende producten zijn uitgesloten van dekking:
 • a. Mobiele telefoons, laptops, tablets en televisies
 • b. Artikelen verzonden zonder afzonderlijke verpakking in grote hoeveelheden, rechtstreeks in één pakket (ook wel bulkproducten)
 • c. Onverwerkt katoen
 • d. Bankbiljetten, bankpassen, creditcards en munten
 • e. Computerchips
 • f. Levende dieren
 • g. Sigaretten
 • h. Eieren
 • i. Kunst
 • j. Bloemen en planten
 • k. Bederfelijke waren
 • l. Solid state hard drives, harde schijven, intern geheugen, SD-kaarten en andere geheugenapparatuur
 • m. Verhandelbare papieren zoals cheques, orderbrieven of wissels
 • n. Waardevolle (edel)stenen zoals losse diamanten, robijnen, saffieren en smaragden die niet zijn gemonteerd of gefixeerd in sieraden
 • o. Waardevolle metalen zoals goud, zilver, platina en palladium, tenzij het een sieraad betreft of het metaal is gemonteerd of gefixeerd in een sieraad.
 • 2 Zendingen die naar de volgende landen worden verzonden, vallen niet onder de dekking:
 • Afghanistan
 • Angola
 • Bolivia
 • Birma
 • Congo
 • Iran
 • Irak
 • Ivoorkust
 • Libanon
 • Liberia
 • Libië
 • Nigeria
 • Noord-Korea
 • Paraguay
 • SomaliëSyrië
 • Zimbabwe
 • Rusland
 • Oekraïne
 • 3 Naast de in lid 2 genoemde lijst, worden zendingen naar landen die onder embargo zijn bij de Verenigde Staten of de Verenigde Naties (bekrachtigd door het Office of Foreign Asset Control) ook niet gedekt. 

5. Uitsluitingen dekking

 • 1 Verlies, beschadiging of niet-aankomst van een pakket wordt niet gedekt in de volgende gevallen:
 • a. Indien het pakket onvoldoende, onjuist of in strijd met de eisen van de vervoerder die door verzekeringnemer wordt gebruikt, is geadresseerd, verpakt of ingepakt.
 • b. Indien (de inhoud van) het pakket door een val van ten hoogste 100 centimeter wordt beschadigd, als gevolg van het onjuist of onvoldoende inpakken van het pakket, ongeacht op welke zijde het pakket landt.
 • c. Indien schade ontstaat doordat het pakket niet bestand is tegen regen, wind, sneeuw en andere vormen van neerslag, alsmede atmosferische drukverschillen.
 • d. Indien de vorm van het pakket zelf de inhoud van het pakket beschrijft, of indien het pakket is voorzien van een etiket dat de inhoud van het pakket beschrijft.
 • e. Indien het pakket persoonlijke goederen van een werknemer of een werkgever bevat en het pakket wordt verzonden om deze werkgever of werknemer te helpen, anders dan gerelateerd aan het bedrijf.
 • f. Indien het pakket wordt verzonden in enkel de originele doos van de fabrikant.
 • 2 Verlies of schade van een pakket wordt niet vergoed indien sprake is van verlies of schade veroorzaakt door: Veranderingen in temperatuur of vochtigheid
 • a. Inbeslagname of vernietiging door de douane
 • b. Inbeslagname door een overheid of een instantie hiervan
 • c. Vertraging
 • e. Een oorlogszuchtige of anderszins vijandelijke actie, zoals genoemd in artikel 3.38 Wft
 • f. Een eigenschap in de goederen zelf die ervoor zorgt dat deze zichzelf verslechtert, beschadigt of vernietigt
 • g. Een verborgen defect in een pakket dat een storing of anderszins schade kan veroorzaken aan het pakket en die niet kan worden ontdekt door algemene inspectie.
 • h. Radioactieve straling 
 • 3 Verlies of schade van een pakket wordt niet vergoed, indien het verlies of de schade gevolg is van het gebruik van:
 • a. Illegaal smokkelwaar
 • b. Illegaal transport

6. Verpakking producten

 • 1 Zoals in artikel 5, lid 1 aangegeven dient het pakket aan de volgende vereisten te voldoen:
 • a.Het pakket dient op een juiste wijze te zijn verpakt in een stevige doos, die op een zorgvuldige wijze de inhoud beschermt. Indien nodig dient de doos gevuld te. worden met een bumper, zodat het pakket een val van hoogstens 100 centimeter kan weerstaan, ongeacht op welke zijde deze landt.
 • b. Het pakket dient bestand te zijn tegen regen, wind, sneeuw, hagel en andere vormen van neerslag, alsmede drugverschillen.
 • c. De label op het pakket mag niet beschrijvend zijn voor de inhoud hiervan.
 • d. De vorm van het pakket mag niet beschrijvend zijn voor de inhoud hiervan.
 • e. Het pakket mag niet in enkele de originele doos van de fabrikant worden verzonden
 • f.Het pakket dient op een veilige en juiste wijze, overeenkomend met de vereisten van de vervoerder, te worden ingepakt, geadresseerd en verzonden.
 • 2 Onder het niet op een veilige en juiste wijze vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende punten:
 • a. Het gebruik van een tweedehands of eerder gebruikte doos.
 • b. Het gebruik van niet-stevige dozen, alsmede dozen die enkel gelijmd zijn.
 • c. Het afsluiten van de doos met een ander middel dan heavy-duty tape.
 • d. Het afsluiten van de doos met enig middel, wanneer de middelste en de zijnaden niet of niet volledig dichtzitten.
 • e. Het niet-opvullen van de inhoud van het pakket met materiaal met een hoge dichtheid, ter bescherming van de inhoud van het pakket.
 • f. Het opvullen van de inhoud van het pakket met enkel schuimvlokken en proppen papier. Dit vanwege de lage dichtheid van deze materialen.
 • 3 Voor het opvullen, zoals genoemd in artikel 7.2 sub e en sub f, zijn de volgende materialen geschikt: op maat gemaakt golfkarton en inzetstukken van piepschuim.

7. Procedure bij beschadigde pakketten

 1. Ingeval van beschadigde pakketten, heeft de verzekeringnemer tot maximaal veertien dagen de tijd om de schade te melden bij Sendsafe, vanaf het moment dat het pakket weer is ontvangen door verzekeringnemer. Indien het pakket nog niet is ontvangen door verzekeringnemer, kan deze nog geen claim indienen.
 2. Indien bij deze melding niet alle benodigde documenten, zoals genoemd in artikel 9 lid 2, worden aangeleverd, heeft verzekeringnemer tot maximaal 90 dagen na ontvangst van het beschadigde pakket de tijd om de claim volledig in te dienen.
 3. Sendsafe kan het beschadigde pakket ter aanvullende inspectie opvragen bij verzekeringnemer. Gemaakte verzendkosten door verzekeringnemer worden vergoed door Sendsafe.
 4. Beschadigde pakketten dienen te worden bewaard door verzekeringnemer totdat de claim is afgehandeld. Indien dit niet het geval is, zal de claim worden afgewezen. 

8. Procedure bij verloren pakketten

 1. Ingeval van verloren pakketten, dient verzekeringnemer bij zendingen binnen Europa ten minste tien dagen te wachten voordat de claim kan worden ingediend, vanaf de laatste elektronische scan van de vervoerder. Ingeval van zending buiten Europa, geldt een termijn van ten minste vijftien dagen, vanaf de laatste elektronische scan van de vervoerder.
 2. Indien er geen elektronische scan bij de vervoerder beschikbaar is, dient verzekeringnemer bij zendingen binnen Europa ten minste vijftien dagen te wachten, vanaf het moment van verzending van het pakket. Bij zendingen buiten Europa dient verzekeringnemer een termijn van twintig dagen in acht te houden, alvorens deze een claim kan indienen.
 3. Indien geen elektronische scan beschikbaar is, dient verzekeringnemer een bewijs van aflevering aan het postkantoor of de vervoerder te kunnen overhandigen aan Sendsafe. 

9. Algemene procedure

 1. De in dit artikel genoemde eisen gelden zowel voor in artikel 8 genoemde beschadigde pakketten, als voor in artikel 9 genoemde verloren pakketten.
 2. De claim of de melding van schade dient te worden ingediend bij het volgende mailadres: claims@send-safe.nl.
 3. Bij het indienen van een claim dienen ten minste de volgende documenten worden aangeleverd:
 • a. De originele inkoopfactuur van verzekeringnemer
 • b. Een kopie van de originele factuur van de zending naar de klant
 • c. Een foto van het pakket met zichtbaar verzendlabel 
 • d. Een foto van de inhoud van het pakket 
 • e. Getekende verklaring van de (bedoelde) ontvanger omtrent de schade of het niet-ontvangen van het product
 • f. Bij schade: 5 foto’s van de schade en documenten met betrekking tot de geschatte reparatiekosten of de restwaarde van het product
 • g. Bij een verloren pakket: verzendbewijs van de zending en ingeval van een gebrek aan een elektronische scan bij de vervoerder, een bewijs van levering aan het postkantoor of de vervoerder

4. Indien een structurele oorzaak, zoals COVID-19, leidt tot een structureel langere levertijd, door bijvoorbeeld door overheden opgelegde reis- en arbeidsbeperkingen, dient verzekeringnemer bij een verloren gegaan pakket ten minste 55 (zegge: vijfenvijftig) dagen vanaf de datum van verzending te wachten, voordat de claim kan worden ingediend. Bij beschadigde pakketten kan de claim onmiddellijk worden ingediend.
5. Indien verzekeringnemer een lid 2 genoemd document initieel niet aanlevert, heeft deze tot 90 dagen de tijd om deze nog aan te leveren:

 • a. Bij verloren pakketten vanaf het moment van verzending van het pakket.
 • b. Bij beschadigde pakketten vanaf het moment dat verzekeringnemer het beschadigde pakket weer in ontvangst heeft genomen.

6. Wanneer een termijn wordt overschreden of voor het verstrijken van de wachttijd een claim wordt ingediend, zal deze automatisch worden afgewezen.

10. Claimverwerking

 1. Sendsafe zal de claim binnen vijf tot zeven werkdagen afhandelen.
 2. Indien er aanvullende documenten nodig zijn om de schadeclaim te beoordelen, zal deze termijn worden verlengd met drie dagen. De termijn zal ingaan op het oment dat de benodigde documenten Sendsafe hebben bereikt en zal dus acht tot tien werkdagen omhelzen.
 3. Bij toewijzing van de claim, zullen de gelden binnen veertien dagen worden overgemaakt aan de verzekeringnemer.
 4. Bij een gedane uitkering behoudt Sendsafe het recht deze uitkering te verhalen op de vervoerders.

11. Betaling

1. De verzekeringspremie wordt berekend aan de hand van de volgende variabelen van de pakketten:

 • a. Het gewicht
 • b. De bestemming
 • c. De waarde

2. Jaarlijks kan Sendsafe de premie aanpassen aan de hand van de inflatie. De premie wordt daarmee in verhouding aangepast, of hij blijft gelijk.
3. Betaling van de verzekeringspremie aan Sendsafe door verzekeringnemer dient, zonder dat verzekeringnemer recht heeft op enige aftrek of korting, te geschieden in ieder geval binnen veertien dagen na de factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Sendsafe.
4. Als verzekeringsnemer niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn heeft betaald, stuurt Sendsafe een ingebrekestelling met een laatste kans de factuur te betalen. Indien niet binnen zeven dagen wordt betaald, is verzekeringnemer van rechtswege in verzuim en maakt Sendsafe aanspraak op de wettelijke rente en vergoeding van alle daadwerkelijk door Sendsafe gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

12. SEPA-incasso.

Bij onze app op CCVShop vragen wij onze webshops ons te machtigen per automatisch incasso. De opdracht niet gegeven door de debiteur maar door de crediteur (begunstigde). Het is alleen toegestaan nadat de debiteur machtiging (toestemming) heeft gegeven voor eenmalige of periodieke afschrijving van bedragen van zijn bankrekening.

Als een bedrijf ons gemachtigd heeft om automatisch geld van je rekening af te schrijven, dan kun je deze machtiging wijzigen of stopzetten door ons een schriftelijk verzoek in te dienen. U kunt deze schriftelijk verzoek in dienen op: partners@send-safe.nl.

Wij werken met een SEPA-incasso waarbij we op de 1e dag van de maand onze verzekeringspremies innen. Een doorlopende machtiging is bij ons van toepassing bij inning van onze verzekeringspremies. Het initiatief voor de betaling ligt bij u. Een SEPA-incasso wordt ook wel Europese Incasso, SEPA Direct Debit of SDD genoemd.

13. Beëindiging verzekering

1. Sendsafe mag de overeenkomst in de volgende gevallen beëindigen:

 • a. Indien verzekeringnemer de verzekeringspremie niet op tijd betaalt.
 • b. Wanneer er sprake is van fraude, bedrog of oplichting.
 • c. Als meer dan 2 % van de door verzekeringnemer verstuurde en verzekerde pakketten niet of beschadigd aankomt.
 • d. In het geval verzekeringnemer bij het afsluiten van de verzekering opzettelijk informatie heeft achtergehouden en wist of moest weten dat deze informatie van belang was voor Sendsafe voor het sluiten van de verzekering, ook met betrekking tot de hoogte van de premie.
 • Bij risicoverzwarende omstandigheden die niet binnen veertien werkdagen na de verandering van de omstandigheden aan Sendsafe zijn gemeld.

2. Verzekeringnemer kan de verzekering in het eerste jaar niet beëindigen. Daarna kan verzekeringnemer maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen.
3. Bij het stopzetten van de verzekering ontvangt verzekeringnemer de te veel betaalde premie terug.

14. Aansprakelijkheid

 1. Sendsafe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Sendsafe is uitgegaan van door de verzekeringnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Sendsafe bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Sendsafe leidt tot aansprakelijkheid van Sendsafe jegens verzekeringnemer of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Sendsafe in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Sendsafe is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Sendsafe wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van verzekeringnemer en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Sendsafe is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Sendsafe daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Sendsafe is uitsluitend aansprakelijk voor schade die verzekeringnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sendsafe.
 7. Sendsafe wordt mogelijk gemaakt door Online Shopping Insurance Services Inc. De door ons ingezonden claims worden door hen beoordeeld. Sendsafe kan niet aansprakelijk worden gehouden of wettelijke verantwoordelijk worden gesteld voor de uitkomst van een claim. 

15. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Sendsafe en iedere overeenkomst tussen Sendsafe en verzekeringnemer. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sendsafe, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van verzekeringnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met verzekeringnemer.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

16. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat verzekeringnemer een aanbod van Sendsafe heeft aanvaard. Ingeval van een webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Sendsafe een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan verzekeringnemer de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 2. Een aanbod of offerte van Sendsafe is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod, is Sendsafe daaraan niet gebonden.
 4. Een aanbod van Sendsafe is geldig tot herroeping, maar tot uiterlijk veertien dagen na het doen van het aanbod.
 5. Een aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor toekomstige overeenkomsten.

17. Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Sendsafe en verzekeringnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Sendsafe en klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Sendsafe is gevestigd.